Parc de Bombers de Montjuïc

Promotor: Ajuntament de Barcelona, Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Autor: Manuel Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Joana Sopena, Arq.; Eulàlia Gómez Arq.; Fabio Ferone, Arq.; Iñaki Tarragó, Arq.; Jose Mª Mauriño, Arq.; Maria Elena Alonso, Arq.; Arantxa Zabalza, Arq.; BOMA (Estructures); Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; Armengol Enginyers (Instal·lacions); Ferran Mateo (Fotógraf)
Superfície i Pressupost: 3.000 m2  i  5.438.200,12€
Altres dades d’interès: Premi Arquitectura Plus (2013); Publicat a revista Arquitectura Plus, Grandes proyectos 2011-2012

 

El Parc de Bombers de Montjuïc s’emplaça en el solar resultant de la confluència de l’Avinguda  Josep Carner, el Passeig de Montjuïc i la vessant de la muntanya.

L’edifici es col·loca en paral·lel a l’avinguda reconeixent la seva importància com a eix  d’entrada i sortida a la ciutat. Amb clara vocació horitzontal, remarcada pels 100m de longitud del volum de formigó de la planta primera, el cos de la torre de pràctiques esdevé l’únic contrapunt  vertical, fet que permet mantenir en tot moment, la referència de la muntanya de Montjuïc.

L’articulació del programa funcional es duu a terme mitjançant la distinció entre les parts vinculades a la pròpia activitat del cos de bombers, ubicades totes elles a cota carrer, i les relacionades amb l’aspecte residencial, ubicades en planta primera.