Centre de referència de la meteorologia del Turó de l’Home

Promotor:  Servei Meteorològic de Catalunya
Autor: Manuel Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Victoria Castelló, Arq.; Claudia Landi, Arq. Paisatgista; TEC Engineering (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 310,90 m2 i 832.152,25€
Altres dades d’interès: 1er Premi concurs (maig 2013)

 

El projecte del nou Centre de Referència de la Meteorologia a Catalunya, s’entén com l’instrument que ha de permetre la rehabilitació i restauració del cim del Turó de L’Home, recuperant les activitats d’observació que des de 1932 es desenvolupen en aquest indret, amb una resposta arquitectònica sostenible i atenta a les especials condicions climàtiques del lloc.

El projecte contempla l’edifici necessari per les activitats, així com l’adequació paisatgística del àmbit immediat, amb una superfície al voltant dels 3000 m2 dins del quals 400 m2 corresponen a la plataforma d’ accés.

L’edifici es situa, una vegada enderrocat l’edificació existent actual (objecte d’un projecte independent), damunt la plataforma ja excavada, permetent l’accés rodat al Nou Centre.

La idea de que l’arquitectura pot esdevenir un instrument de rehabilitació del paisatge, ens porta a plantejar que el programa d’activitats del Centre, es desenvolupi sota una coberta vegetal, entenent la superfície de coberta com part de l’espai natural. Aquesta actuació ens permetrà restituir parcialment el perfil de la muntanya amb l’ús de vegetació autòctona, establin una forma arquitectònica que s’associï a la morfologia curvilínia del cim i que garanteix un bon comportament aerodinàmic. Aquesta inserció ens permetrà reestructurar la mobilitat i els accessos al punt geodèsic.

Així doncs, l’edifici es formalitza per mitjà de la construcció d’una nova pell – coberta verda natural, sota la qual apareix un volum de traçat el·líptic adaptat a la topografia, que dona continuïtat al perfil original de la carena. L’edifici apareix com una actuació unitària i compacta que conté els espais necessaris per a dur a terme l’activitat del CRMC i alhora respon a la necessitat de remediació paisatgística.

Per sobre de la coberta verda apareix només l’element tècnic d’observació i presa de dades meteorològiques , així com l’existència d’algun cos auxiliar que permeti l’observació visual directa dels fenòmens meteorològics o atmosfèrics des de la zona de treball interior.