Urbanització del sector Can Roca II (2ª Fase)

Promotor: Junta de Compensació de Can Roca II
Autors: Manuel  Ruisánchez; Francesc Bacardit; Ferran Pont
Superfície i Pressupost: 136.245 m2 i 8.218.915,88€
Altres dades d’interès: En col·laboració amb Bammp Arquitectes

Fotografia: Teresa Llordes

 

El sector on es desenvolupa el projecte d’urbanització està situat al costat nord de la ciutat de Terrassa, entre el barri del Pla de Bonaire i els habitatges de la cooperativa de San Eloi, amb una superfície de 13,6 ha, i comprèn la urbanització, pel sistema de compensació, d’un sector de sol urbanitzable, limitat: al nord per l’avinguda de la Lacetània; a l’est amb el carrer de Berga; al sud amb l’avinguda de Béjar, un tram del carrer Somatent Castella i un tram del carrer Fàtima, seguint per una diagonal paral·lela al carrer Palautordera fins el carrer Sentmenat; a l’oest amb unitats d’actuació de sol urbà i amb l’àmbit del Pla Parcial de Can Roca II (1ª fase) (carrer Sentmenat, carrer Castellterçol fins al carrer Forja i la Ronda Ponent i per aquesta fins l’avinguda Lacetània).

La urbanització dóna resposta als requeriments plantejats pel planejament en el Pla Parcial.