Promotor:  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Autors: Manuel Ruisánchez i Xavier Vendrell
Equip i Col·laboradors: Victòria Castelló, Arq.; Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; Robert Brufau i Miquel Àngel Sala (Estructures)
Superfície i Pressupost: 2.194 m2 i 1.215.846,80€
Altres dades d’interès: Premi FAD 1997

 

El solar és un antic camp de conreu en l’extrem oest de La Cava a prop de la carretera de la Diputació que travessa el Delta.

El programa s’estructura segons nivells escolars, (Infantils:3-6 anys, Primaris:7-8 anys, 9-10 anys, 11-12 anys) i grups d’activitats (Àrea d’administració, Àrea esportiva, serveis i instal·lacions).

El projecte està format per un conjunt d’edificacions i pavellons d’una planta independents entre si, que en alguns casos es connecten a través d’una pèrgola. Les peces s’estructuren a través de patis o espais intersticis i s’orienten principalment a Sud -Est i Sud. Evitant l’orientació Oest per l’assolellada excessiva i protegint-se de l’orientació Nord-oest per ser la del vent dominant (Mestral).

Els quatre pavellons escolars s’ordenen al voltant del pati d’accessos, alliberant entre ells, espais pensats com aules exteriors. En el cas d’infantils existeix un pati de jocs propi, en primària el pati de jocs és el general de l’escola, definit per les edificacions esportives i les d’administració i serveis. La pista esportiva és un pati amb una certa independència de la resta. L’accés principal al centre es produeix entre l’administració i un dels pavellons escolars.

Les peces que se situen junt al carrer agafen alineacions que semblen capritxoses i que responen a la dels seus homònims a l’altre costat de la calçada. Els aularis son elements iteratius i tenen una estructura constant de formigó i lloses prefabricades. El resta d’edificacions de serveis es resolen amb murs de càrrega.

Els materials emprats en els exteriors volen aconseguir una bona durabilitat i fàcil manteniment. Els colors i textures són anàlegs als que es troben al voltant. L’interior de l’aula és l’espai que ha de tenir un ambient més càlid i confortable, per això es revesteix amb plafons OSB de fusta, suro i pissarres.

S’ha considerat important que la relació entre l’aula i el pati no s’establís a través de finestres, per això el projecte proposa un gran tancament de formigó prefabricat amb vidre laminat que permet una gran transparència, a la vegada, degut al dimensionat dels muntants, crea una certa privacitat des de l’exterior.

El projecte proposa un porxo al final de cada bloc d’aules pensat per les possibles ampliacions que siguin necessàries, sense que aquestes afectin a l’estructura del conjunt.

El tancament del solar s’ha resolt amb una malla metàl·lica que, degut a la seva gran transparència, aconsegueix que el recinte de l’escola quedi en un segon terme, donant importància als edifici i als espais entre ells.