Urbanització de la Plaça Guillermo Vidaña, Sant Adrià del Besòs

Promotor: MMAMB; Ajuntament de Sant Adrià del Besòs; REGESA
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Anna Bonet, Arq.; Mònica Batalla, Arq.; Vincent Parasie, Arq.; Ana Elisa Neto, Arq.; Adrià Belanche, Arq; SEDNA (Amidaments, instal·lacions i càlcul d’estructures); Shlomi Almagor (Fotógraf)
Superfície i Pressupost: 3.023 m2 i 655.452,00€

 

La plaça Guillermo Vidaña es situa a un costat del carrer Ricart i es troba delimitada per un conjunt d’equipaments públics entre els que es troba el Poliesportiu Ricart, la Biblioteca Pública de Sant Adrià i el Centre Polidor de producció cultural i juvenil.

Ruisánchez arquitectes va rebre l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Adrià de la remodelació de l’espai que ocupava l’antic pati així com els carrers de l’entorn, per a generar l’espai públic d’identitat dels equipaments del municipi que potencies l’eix cívic del carrer Ricart des de l’entrada al Municipi fins la Plaça de la Vila, donés resposta als fluxos i cotes d’accés dels edificis i servis de suport per als actes públics a l’aire lliure.

La plataforma principal de la plaça es disposa 1m per sota de la rasant del carrer per a generar un espai recollit però de clara percepció visual des de la vorera. El desnivell resultant se salva amb una amplia rampa en el costat Nord-oest i amb dos grans graons que actuen com banc informal al voltant del seu perímetre, alliberant l’espai central per a realitzar actes públics. El rectangle resultant actua com pati de butaques de l’escenari i la grada situats en els seus costats més curts. La grada de fusta és l’àmbit que rep major insolació, per aquest motiu, la vegetació escollida es localitza en aquesta zona en un joc de palmàcies plantades en recipients cilíndrics d’acer corten que sorgeixen de l’entarimat de fusta a diferents alçades. Aquesta plataforma de fusta actua com a estora d’entrada de la biblioteca i permet l’accés a cota al Centre Polidor evitant les escales precedents.

Donada la heterogeneïtat de les edificacions circumdants, es va optar per un revestiment de pedra natural d’identitat pròpia que a través d’un degradat entre dos colors s’estengués sobre l’eix principal de la plaça. D’aquesta manera, s’emfatitza la percepció de profunditat des de la grada a l’escenari i es genera una superfície que recobreix plans verticals i horitzontals com si d’un tapís es tractés.

La intervenció ordena i qualifica els espais residuals al voltant dels equipaments canalitzant els recorreguts, evitant barreres arquitectòniques preexistents i sumant continuïtats amb els carrers i places de l’entorn. El resultat és un espai públic polivalent de trobada que s’identifica amb les activitats culturals i esportives de la illa renovada dels equipaments de Sant Adrià del Besós.