Conjunt de 63 habitatges a Sant Feliu de Llobregat

Promotor: QUABIT  Sant Felíu
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Vivi Castelló, Arq.; Claudia Landi, Arq.; Eleonora Capriotti, Arq.; Miguel Ángel Orcalla (Aparellador); TEC ENGINEERING (Estructures i Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 12.169,65 m2 i 6.395.003,65€
 

 

El Polígon residencial Balmes / Manso tenia ja edificada la major part de les parcel·les definides al llarg del carrer Manso, creant un nou eix urbà pròxim a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, utilitzant com a tipologia edificatòria el doble bloc amb habitatges amb orientació est-oest i patis centrals.

La parcel·la UE-6, objecte d’aquest projecte, es troba entre els carrers Sant Jaume i Sant Gabriel, pròxima al Parc de Torreblanca, és sensiblement trapezoïdal, y té una diferència màxima de nivell de més de 5,5 metres.

La ordenació proposada consisteix en un edifici lineal de planta baixa + 6, paral·lel al passatge oest, format per 3 nuclis de comunicació vertical que donen accés a 2 habitatges per replà, i una torre aïllada de pb + 6, que es situa a l’angle entre els carrers Sant Jaume i Sant Gabriel,  formada per un únic nucli de comunicació i 3 habitatges per replà.

Aquesta ordenació permet obrir la majoria de les sales d’estar cap a l’est, aprofitant les vistes cap a Barcelona i la franja verda de filtre, a la vegada que l’espai comunitari central permet un assolellament variable al llarg del dia. La nova configuració dels blocs garanteix a la sala d’estar l’assolellament directe entre les 10h i les 12h solars a l’hivern.

Aquest espai central comunitari, es situa a la cota 49,85 m/snm, creant l’accés de vianants al recinte des del carrer Sant Gabriel i la zona verda del polígon, i tanmateix, donant accés als diferents vestíbuls d’accés als habitatges.

L’espai comunitari central consta d’una zona infantil de jocs enjardinada al sector sud de l’espai comunitari, una piscina de 12m x 6m junt al límit nord-est i un espai d’activitat comunitària al porxo que allibera la planta baixa de l’edifici lineal quan considerem que aquesta queda sota rasant.

El sòcol de l’aparcament té dues plantes i es configura com una construcció en “L” per a ser eficient en la repercussió m2 construït per plaça, a la vegada que al alliberar una part del solar podem crear un jardí natural amb capacitat de percollar l’aigua de la pluja.

L’accés a l’aparcament es produeix per el punt més baix del solar a la confluència entre els carrers de Sant Jaume i Sant Gabriel.

El BOLC 1 és l’edifici lineal que dona façana al passatge oest i a l’interior de l’espai comunitari (orientació est – oest), consta de 3 escales i disposa de 43 habitatges. Les escales 1 i 2 serveixen a dos habitatges per replà, mentre que la escala 3, situada al nord del bloc, incorpora a les plantes 1ª a la 4ª un habitatge més per replà, alterant la seva volumetria i atorgant un “final” a la linealitat de l’edifici.

Es configura el bloc amb 4 tipologies, les de 3 dormitoris (T1) els tipus centrals de la barra, les de 4 dormitoris (T2) els tipus dels 2 extrems i els tipus de 2 dormitoris (T3 iT4) els tipus més petits de la escala 3.

  • L’escala 1 consta de 14 habitatges, 7 de 3 dormitoris i 7 de 4 dormitoris (donant a la façana sud)
  • L’escala 2 consta de 13 habitatges, tots ells de 3 dormitoris
  • L’escala 3 consta de 16 habitatges, 6 de 3 dormitoris, 8 de 2 dormitoris i 2 de 4 dormitoris

Els habitatges que responen a un mateix tipus tenen la mateixa superfície útil interior, encara que la superfície exterior de terrasses és variable en funció de la planta o la seva posició, així apareixen variacions d’un mateix tipus. Tots els habitatges disposen de terrassa exterior.

A la planta baixa d’aquest bloc, a la zona nord de la barra, on aquesta planta és considerada com a soterrani per la pendent del passatge oest, s’ubiquen zones comunitàries destinades a trasters, cambres d’instal·lacions i vestuaris vinculats a la piscina. Tanmateix s’allibera part d’aquesta planta i es deixa com a zona aporxada vinculada a l’espai comunitari.

El BLOC 2 és la torre aïllada articulada a la cantonada del solar i consta d’una única escala que serveix a 3 habitatges per replà i disposa de 20 habitatges. Hi ha 2 habitatges simètrics de 3 habitacions (T5 i T6) que donen a façana al carrer de Sant Jaume i un habitatge de 2 dormitoris (T7) que dona façana a l’espai comunitari i al carrer Sant Gabriel.

  • L’escala 1 consta de 20 habitatges, 14 de 3 dormitoris i 6 de 2 dormitoris

Tots els habitatges disposen de terrassa exterior.

A la planta baixa d’aquest bloc, a la zona d’accés al recinte comunitari, s’allibera part d’aquesta planta quedant com a zona aporxada d’ingrés al recinte.

Els 4 NÚCLIS DE COMUNICACIÓ vertical estan formats per una escala protegida i una ascensor practicable que comuniquen totes les plantes d’habitatges. Els 4 ascensors baixen també a les 2 plantes soterrani mentre que les escales dels habitatges no comuniquen amb l’aparcament. A planta baixa desemboquen 2 escales que relacionen directament les dues plantes d’aparcament amb l’exterior.

Les COBERTES dels blocs 1 i 2 són transitables exclusivament per a manteniment. A les cobertes s’hi troben les plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària i les màquines exteriors d’aire condicionat de cada un dels habitatges.

Als volums dels cassetons es col·loquen els recintes tancats necessaris per a l’instal·lació de telecomunicacions (rits), els acumuladors d’aigua calenta sanitària, els comptadors de gas i les xemeneies de ventilació dels habitatges i de l’aparcament (que pugen fins a la coberta).

L’accés a la coberta es garanteix a través de l’escala comunitària.