Edifici d’habitatges a les antigues casernes de Sant Andreu

Promotor: REGESA
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Joana Sopena, Arq.; Eulàlia Gómez, Arq.; Miquel Àngel Sala, Arq. (Estructures); Armengol enginyers (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 13.479,00 m2 i 8.878.870,07€
   

Sobre l’àmbit ocupat per les antigues Casernes de Sant Andreu, la Modificació del PGM, aprovada definitivament el gener de 2006 i redactada per Manuel de Solà -Morales, fixa una ordenació i en delimita diferents unitat d’edificació. L’edifici projectat correspon a la UP 05 del planejament.

Es tracta d’un edifici format pel conjunt de 103 habitatges de Protecció oficial, amb tres plantes soterranis , planta baixa i un total de dotze plantes pis que es descomponen amb dos cossos volumètrics diferenciats.

Un cos baix de tipologia  doble bloc (escales A – B) de quatre alçades a la façana de davant que dona  al passeig Torras i Bages i  cinc alçades a la façana al Parc d’Antoni Santirbucio.

Un cos alt o torre (escala C) disposat perpendicularment al cos baix, de 12 plantes.

La doble barra obeeix a l’alineació a vial, on la directiu del Passeig de Torras i Bages fixa l’origen de l’espina edificatòria que acaba constituint el conjunt de la modificació de PGM a les Casernes de Sant Andreu .

Des del planejament  s’unificava  la solució de la planta baixa per les tres unitats de projecte, amb un porxo de 2,5 m de fondària respecta la façana dels habitatges en la directriu del Passeig Torras i Bages, un porxo -passatge  de doble alçada  perpendicular a aquest  (carrer Fèlix Amat)  que permet la permeabilitat entre el Passeig i el Parc i el passatge públic de 6 metres d’amplada en la façana posterior  i paral·lel al parc.

En la planta baixa se situen  tres locals comercials  en el front  del Passeig i un quart local  a dos nivells conforma el peu de la torre sobre  el Parc.  Un vestíbul  comú d’accés als tres nuclis d’escales, amb entrada des del  passatge públic  i situat davant del parc dona l’accés als  27- 31  habitatges del doble bloc i  els 45 habitatges de la torre.

Al doble bloc, escales A i B  les plantes segona a quarta disposen de 7 habitatges per replà i escala, amb accés per passeres. La planta primera queda retallada pel pas del porxo-passatge, l’escala A perd 4 habitatges quedant-ne un total de 10.

La planta cinquena perd la barra de Torras i Bages, de manera que queden 6 habitatges, 3 per escala.

A la torre,escala C, les plantes 2-5 disposen de 3 habitatges per replà. La planta sisena compta igualment amb 3 habitatges, i s’aprofita per fer un by-pass a les escales, que passen de ventilar al pati del doble bloc a les plantes inferiors a fer-ho a façana de l’edifici a les plantes superiors. Les plantes 7-12 tenen 5 habitatges cada una,  en disposició simètrica en sentit est – oest quatre d’ells i tancant el volum a ponent un únic habitatge fent façana al parc.

El programa funcional de la majoria del  habitatges (82 ) es per a quatre persones i consta de cuina, estar- menjador, 2 dormitoris i bany . Hi ha 11 habitatges per a 5 persones i 10 habitatges per a 2 persones.

En les façanes del conjunt, la repetició del mateix criteri en el tipus d’obertura dona unitat al tancament  en front  a  la volumetria especifica de l’edifici.

El disseny d’aquest únic element de fenestració es el que dota a l’edifici la capacitat de  percebre’l diferent  depenent del punt de vista.

La distinció  formal dels 2  brancals de  la obertura replegant el pla del tancament en un costat i deixant l’altre perpendicular a pla de façana, fan que la lectura visual de la façana sigui variable. La continuïtat formal entre la llinda , el brancal  i l’ampit es potencia amb  l’aportació del color.