Instal·lació d’escultura Oteiza “Variante ovoide de la desocupación de la esfera”, a Bilbao

Promotor: Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia / Ayuntamiento de Bilbao
Autors: Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit
Superfície i Pressupost: 975 m2 i 169.916,53€

 

La col·locació d’una peça escultòrica de gran mida en un punt tan central i important de la ciutat de Bilbao ha requerit d’una llarga reflexió sobre la seva ubicació concreta dins de l’àmbit definit pel Pont de l’Ajuntament, el marge dret de la Riera i l’edifici principal de l’Ajuntament de Bilbao.

Després de provar diferents localitzacions posteriorment descartades, una per manca de proximitat amb la gent i l’altra per un excés de “contaminació visual” que impedia que la peça destaqués del seu entorn, es va localitzar el lloc exacte.

És un espai amb un grau d’urbanització molt precari i amb un ús molt limitat degut a la seva posició deprimida i en “cul de sac” que el segrega de la circulació de vianants de la zona. És en front a l’accés principal de l’Ajuntament, és visible des del Pont i des de la Riera, dona un final al Passeig Campo de Volantín i està relacionat amb les noves fetes monumentals de Bilbao que s’estan col·locant al llarg de la Riera.

El projecte va elevar el paviment col·locant-lo en la rasant de les voreres del Passeig de Campo de Volantín i del Pont de l’Ajuntament, formant un pla inclinat que és accessible en tot el seu perímetre urbà sense necessitat de graons. Aquest pla inclinat s’acorda a la Riera mitjançant una graderia que va salvar el desnivell entre els carrers i el marge de la Riera. Sobre el pla, lleugerament inclinat, es va col·locar l’escultura sobre una base cilíndrica que va resoldre l’ancoratge a la fonamentació sobre els murs existents en el subsol i va permetre la rotació de l’escultura per a col·locar-la en la seva justa orientació un cop situada al seu lloc.

El nou paviment es va tractar de manera que en ell es retallés una figura en planta mitjançant un canvi de material especejat amb línies d’acer inoxidable i llum que conformessin una superfície més texturada, que a manera de gran catifa pètria, realcés la peça escultòrica.