Promotor: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Autor: Manuel  Ruisánchez
Equip i Col·laboradors: Jordi Janué, Arq.; Xavier Sans, Arq.; Julio Garnica, Arq.; Eulàlia Aran, Arq. Tècnica; BOMA (Estructures); Armengol Enginyers (Instal·lacions)
Superfície i Pressupost: 3.755,00 m2 i 2.739.023,00€

 

L’IES Miquel Crusafont i Pairò està composat per quatre edificis aïllats i una pista poliesportiva. Es situa al barri dels Merinals de Sabadell, en un solar de forma allargada en el sentit Nord – Sud. Localitzat entre els carrers de Fuerteventura, Argentina, Amèrica i Ctra. de Terrassa, el centre respon a una estructura de tres edificacions segons l’ús (edifici d’aularis, edifici de gimnàs i edifici de menjador).

Entenem que el centre ha de tenir un paper significatiu dins de la nova estructura urbana a la que pertany, tant a nivell institucional com funcional. El solar està inscrit dins d’una àrea de recorregut paisatgístic del barri, que engloba  un seguit d’espais públics format per  espais verds  que contenen els equipaments que el barri necessita. L’edifici està pensat per que l’edifici s’obri cap al barri.

El Projecte que es planteja pel nou Institut es desenvolupa en dues zones diferenciades, però connectades per un porxo lineal, en les quals l’accés es produeix a nivells diferents. Aquestes dues zones són les següents:

-Zona d’aularis, departaments i serveis generals de l’Institut.

-Zona de gimnàs – vestidors, pista poliesportiva, càtering – menjador.

Aquesta zonificació també es manifesta en termes tipològics, doncs la zona d’aularis es resol amb una tipologia de barres lineals, d’amplada diferent en funció de l’ús a que es destinen (aularis o departaments – serveis generals), que llisquen entre sí mitjançant els espais comuns de circulació. D’altra banda la zona de gimnàs i càtering es resol amb una tipologia de volumetria singular, amb dos volums d’alçades diferents en funció de l’ús de les peces i amb un espai entre aquests dos volums on es col·locarà la tanca que separarà la zona de pistes i gimnàs de la resta de l’institut.